مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مجتبی نارنج پور
سردبیر: آذر کرمعلی زاده
نویسندگان این شماره: طنز نویس شوشترنامه، عکاس: نارنج پور
دبیر سرویس گردشگری: رسول شکرالله زاده
دبیر سرویس خبر: پارسا احمدفر
دبیر سرویس گزارش: رضا امینی
ویراستار: رضا وکیلی
چاپ نور
امور توزیع: محمدرضا فردوسی
نشانی: شوشتر- خیابان شریعتی - ساختمان چهارمحالی - طبقه دوم
تلفکس: 06136210045

 

روزنامه در یک نگاه
بالای صفحه